Podmínky ochrany osobních údajů

Croworx s.r.o., IČO 080 36 641, se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, sp. zn. C 311949 vedená u Městského soudu v Praze (“Croworx s.r.o.”), společnost provozující webovou Platformu DATAMIO jako Správce osobních údajů (dále v textu jako „Platforma DATAMIO“), Vás informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení GDPR”), na základě kterých Správce v souvislosti se vznikem vašeho účtu zpracovává vaše osobní údaje.

 1. ÚVODNÍ SLOVO

V tomto dokumentu se dozvíte zejména:

 1.           Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2.           Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3.           Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4.           Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5.           Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit osobně na e-mailové adrese info@datamio.cz.

Zpracování a uchovávání osobních údajů uživatelů Platformy DATAMIO slouží k jednoznačné identifikaci, k vedení seznamu uživatelů a umožnění licenčního prodeje děl Autorů uživatelům Platformy DATAMIO. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

 1.      KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE?

Vaše údaje zpracovává Croworx s.r.o., provozovatel Platformy DATAMIO. Pokud dochází k předání jiné osobě, pak jste na tuto skutečnost vždy předem upozorněni.

Osobní údaje při zpracování mohou být předány:

 • na cloudová úložiště,
 • účetní firmě sídlící v prostoru EU nebo EEA.

Vaše údaje mohou být předány do zahraničí i mimo prostor Evropského hospodářského prostoru a Evropské unie na základě uzavřených smluv o zpracování osobních údajů s jednotlivými zpracovateli. To zejména na základě adekvátně poskytnutých záruk, např. EU-US Privacy Shield.

 1.              JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Platforma DATAMIO zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, s Nařízení GDPR. Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Platforma DATAMIO pak prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Platformy DATAMIO, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod člena.

Jedná se o údaje, které nám sdělíte při registraci za uživatele nebo Autora Platformy DATAMIO.

 • Jméno a příjmení;
 • IČO;
 • adresa trvalého bydliště nebo sídla;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • číslo bankovního účtu.
 1.              PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Údaje, které nám poskytujete, slouží k jednoznačné identifikaci uživatelů Platformy DATAMIO a k uskutečnění uzavření licenční smlouvy mezi uživatelem a Platformou DATAMIO nebo mezi Autorem a Platformou DATAMIO. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 1.              DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu trvání vaší aktivity uživatele nebo Autora na Platformě DATAMIO a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu jednoho roku, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.  

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 1.              NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

 1.              VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. a)           právo na přístup k osobním údajům;
 2. b)           právo na opravu;
 3. c)           právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. d)           právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost osobních údajů;
 5. e)           právo vznést námitku proti zpracování u Správce a podat stížnost; a
 6. f)            právo odvolat tento souhlas, kdy toto odvolání souhlasu musí být učiněno písemně, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu Správce.

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit skrze e-mailovou adresu info@datamio.cz nebo na adrese společnosti Croworx s.r.o. Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat Platformu DATAMIO o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí je účtována náhrada administrativních nákladů ve výši 50 Kč za stranu kopie.

Právo na opravu znamená, že můžete Platformu DATAMIO požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 1.              JAK JSOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, tak aby bylo zabráněno zpřístupnění těchto osobních údajů nepovolaným osobám. Zejména se jedná o technologické zabezpečení počítačů, emailových účtů a mechanické zabezpečení fyzických kopií dokumentů obsahujících osobní údaje.

 1.              JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@datamio.cz či písemně na naší adrese: Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, k rukám jednatele společnosti Croworx s.r.o.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

 

Verze

Účinnost

1.0

1. 4. 2019Zpět do obchodu